Annulatievoorwaarden

 1. Niet-uitvoering van het contract: (gedeeltelijke) annulatie van een boeking is mogelijk tot 7 dagen voor aankomst, zonder schadevergoeding. Bij (gedeeltelijke) annulatie van een boeking op de dag van aankomst, is de annulerende partij een schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij. De schadevergoeding bedraagt de prijs van de eerste nacht van de kamerovernachting. Indien de klant niet komt opdagen op de voorziene aankomstdatum zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn. De schadevergoeding bedraagt de prijs van de eerste nacht van de kamerovernachting. Indien de hotelhouder zich in de onmogelijkheid bevindt het contract uit te voeren dan is deze ertoe gehouden de klant een ander logies van een gelijkwaardige of hogere kwaliteit of categorie aan te bieden. Elk prijsverschil hieruit voortvloeiend komt ten laste van de hotelhouder.
 2. Ontbinding van het contract: geen enkel contract kan ontbonden worden vooraleer de volledige uitvoering behoudens gemeenschappelijk akkoord tussen de partijen. Zie ook artikel 10 hierboven. Elke hotelhouder heeft de mogelijkheid tot bepaling (vaststelling) van de opzegtermijnen en de vergoedingen wegens contractbreuk die zullen vastgelegd worden tussen de partijen op het ogenblik van afsluiten van het contract.
 3. De betaling: de hotelhouder heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling te vragen. Zie artikel 26. Indien de hotelhouder vanwege de contractant op voorhand een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij anders contractueel werd vastgelegd. De hotelrekeningen zijn bij voorlegging contant, met maestro of kredietkaarten betaalbaar. In geval van gedeeltelijke betwisting van de hotelrekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant, met maestro of met kredietkaarten betaald te worden. Tenzij anders bepaald heeft de hotelhouder geenszins de verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet geschieden in de munteenheid van het land waar het hotel is gevestigd. De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke bepaald werden bij het afsluiten van het contract, tenzij anders schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de klant worden gelegd.
 4. Verbreking van het contract: elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg.
 5. Verantwoordelijkheid van de hotelhouder en hotelinbewaargeving: de hotelhouder is niet verantwoordelijk wanneer de schade voorkomt uit een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige voorzorgen, gezien de omstandigheden en de gevolgen, in de onmogelijkheid brachten deze te vermijden (overmacht). Evenzeer is hij niet verantwoordelijk voor de schade die voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de klant . Het Burgerlijk Wetboek (Wet 4 juli 1972, B.S. 19 augustus 1972) regelt de hotelinbewaargeving waarvan de artikelen hiemavolgende worden weergegeven:
  1. Artikel 1952: De hotelhouder is als bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken welke een gast die in het hotel zijn intrek neemt en er logeert, naar het hotel meebrengt.
  2. De bewaargeving van die zaken moet worden beschouwd als een bewaargeving uit noodzaak.
  3. Als meegebrachte zaken worden aangemerkt de zaken: a) welke zich in het hotel bevinden gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft. b) welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft. c) welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent binnen of buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende een redelijke termijn voor of na de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
  4. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot 100 maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid.
  5. De Koning kan in voorkomend geval de gegevens voor het vaststellen van die prijs bepalen.
  6. Het Koninklijk Besluit van 24 juni 1973 (B.S. 14 augustus 1973) bepaalt dat de dagprijs voor kamerverhuring (dewelke naarwaar artikel 1952, lid 3 verwijst) het bedrag van de ovemachtingsprijs inhoudt, zoals dat is gepubliceerd door de hotelhouder vermeerderd met een percentage (hetgeen eventueel is voorzien) voor de aangeboden diensten.
  7. Artikel 1953: De aansprakelijkheid van de hotelhouder is onbeperkt:
   a) wanneer de zaken in handen van de hotelhouder of van personen die hem zijn diensten verlenen ter bewaring zijn gegeven.
   b) wanneer hij heeft geweigerd zaken in bewaring te nemen ten aanzien waarvan hij tot bewaarneming verplicht is.
   c) wanneer de beschadiging, de vernieling of ontvreemding van de in artikel 1952 bedoelde zaken het gevolg is van schuld van hemzelf of van personen die hem hun diensten verlenen.
  8. De hotelhouder is verplicht waardepapieren, geld of waardevolle zaken in bewaring te nemen.
  9. Hij mag de inbewaarneming daarvan alleen weigeren indien zij gevaarlijk zijn of indien zij de grootte van het hotel en de omstandigheden in aanmerking genomen een buitensporige handelswaarde hebben of overlast veroorzaken.
  10. Hij kan verlangen dat het hem toevertrouwde voorwerp is opgeborgen in een afgesloten of verzegelde verpakking.
  11. Artikel 1954: De hotelhouder is niet aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan:
   a) de gast of een persoon die hem vergezelt, bij hem in dienst is of hem bezoekt. b) overmacht.
   c) gewapenderhand gepleegde diefstal.
   d) de aard of het gebrek van de zaak.
  12. Artikel 1954bis: De rechten van de gast gaan teniet indien hij niet onmiddellijk na de vaststelling van de opgelopen schade kennis daarvan geeft, behoudens wanneer de schade veroorzaakt is door de schuld van de hotelhouder of van de personen die hem hun diensten verlenen.
  13. Artikel 1954ter: Iedere verklaring of beding waarbij de aansprakelijkheid van de hotelhouder voor het schadelijk feit wordt uitgesloten of beperkt is nietig.
  14. Artikel 1954quater: De artikel 1952, 1953 en 1954bis zijn niet van toepassing op voertuigen noch op zaken die tot hun lading behoren en ter plaatse zijn achtergelaten noch op levende dieren.